Dotace na tepelná čerpadla

Dotace na tepelná čerpadla

Dotace na solární ohřev vody

Nová zelená úsporám Light

Co je NZÚ Light?

Nová zelená úsporám Light je program určený seniorům a domácnostem s nízkými příjmy. Byl připraven se záměrem maximálně omezit potřebu vlastních finančních prostředků na realizaci úsporných opatření, která mají pomoct ohroženým domácnostem snížit náklady na bydlení.

90 000 kč na fotovoltaický ohřev vody !!!

Na realizaci mají domácnosti jeden rok a žádat lze i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022. Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé peníze dopředu našetřené, protože dotaci dostanou zálohově ještě před tím, než se do stavebních prací pustí. Výše dotace může být až 100 %.

Čím dříve zrealizujete úsporná opatření, tím dříve snížíte své výdaje na vytápění.

Kdo může žádat o dotace NZÚ Light

Kotlíkové dotace

Od 1. září 2024 budou zastaralé kotle zakázany, podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 a používat se budou jen kotle 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Je nutné tyto zastaralé kotle vyměnit za ekologické vytápění a teď máte možnost k tomu získat i dotaci z programu Nová zelená úsporám !!!

Pro domácnosti, které mají nižší příjmy, Ministerstvo životního prostředí připravilo speciální podporu z EU fondů, nazývanou kotlíková dotace. Nárok na tuto finanční podporu se týká výměny kotlů provedeny od 1. ledna 2021.

Toto je poslední šance získat prostředky na ekologický zdroj tepla před platným zákazem používání starých kotlů.

Tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na tepelné čerpadlo.

Na co můžete žádat dotace

Kdo může žádat

Kolik získáte

Upozornění:

Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.
Dotace na výměnu kotlů z programu nová zelená úsporám je určena všem, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Domácnosti s nižšími příjmy

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem

Limit pro výši příjmů byl stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

Na co lze dotaci čerpat

Typy podporovaných zdrojů tepla:

V případě plynových kondenzačních kotlů je úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, příp. byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.
Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií , ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění.

Upozornění:

V případě plynových kondenzačních kotlů je úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, příp. byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.
Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění.

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
130 000
Plynový kondenzační kotel 100 000

Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc, stát vám je dá předem. Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem, po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.