Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „RODO“, společnost Yellow Boson S.A. informuje, že správcem vašich osobních údajů je: Rzymowskiego 53, 01-001 Varšava, KRS č. 0000746465, NIP 5213838356, REGON 381139441. V jakékoli záležitosti týkající se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce na adrese: info@yellowboson.com.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v souladu s účelem, pro který byly shromážděny, na základě:

čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO pro jeden nebo více z uvedených účelů, k jejichž plnění jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů – v rozsahu, který je obsahem souhlasu, pokud zpracování osobních údajů není prováděno na základě jiného z těchto důvodů (např. souhlas s odběrem newsletteru, registrace na stacionární/vzdálené akce pořádané společností Yellow Boson S.A., např. školení, a poskytnutí certifikátů/osvědčení o účasti na akci);

6 odst. 1 písm. b) RODO za účelem a v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (platí pouze pro případy uzavření smlouvy se společností Yellow Boson S.A. nebo provedení úkonů na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy), včetně zejména poskytnutí služeb týkajících se odeslání objednaného zboží, přípravy účetních a celních dokladů, provedení plateb, vyřízení reklamací;

6 odst. 1 písm. c) ZDPH za účelem plnění zákonných povinností správce, včetně povinností vyplývajících z daňových zákonů nebo jiných zvláštních zákonů (např. požadavky na kolaudaci a montáž plynových zařízení, požadavky na archivaci dokladů, povinnost vystavovat a uchovávat účetní doklady);

6 odst. 1 písm. a) a f) RODO za účelem zodpovězení vašeho dotazu, zpětného zavolání nebo vyřízení záležitosti, se kterou jste se na správce obrátili, např. prostřednictvím kontaktního formuláře, chatu na Facebooku nebo e-mailu, za účelem provádění informačních a marketingových aktivit, včetně přímého marketingu produktů a služeb správce, a to i prostřednictvím automatizovaných vyvolávacích systémů (zejména zasílání marketingových a obchodních informací o produktech, soutěžích, akcích, školeních apod.), jakož i pozvánek na akce pořádané správcem, Zahrnuje mimo jiné také přímý marketing produktů a služeb správce, včetně automatizovaných vyvolávacích systémů (zejména zasílání marketingových a obchodních informací o produktech, soutěžích, akcích, školeních apod.), jakož i pozvánky na akce pořádané správcem, propagace fanouškovské stránky správce), poskytování technické podpory k produktům a službám správce, ověřování Vaší platební spolehlivosti a bonity např. při rozhodování o spolupráci nebo poskytnutí úvěrového limitu, jakož i za účelem zajištění dlužných plateb (smlouvy o ručení a jiné právní formy zajištění);

čl.6 odst.1 písm. f) RODO pro analytické a statistické účely v souladu s oprávněným zájmem správce, spočívajícím zejména v potřebě provádět obchodní a tržní analýzy, jakož i shromažďovat informace o preferencích obchodních partnerů, mimo jiné za účelem vývoje nebo zlepšení poskytovaných produktů a služeb, zajištění možnosti správného zobrazení obsahu webových stránek správce nebo profilu na sociálních sítích, zajištění bezpečnosti a možnosti odstranění případných technických závad, kontroly a analýzy návštěvnosti webových stránek nebo fanouškovské stránky na Facebooku, přípravy personalizovaných nabídek a reklam, uvádění údajů o subjektech, se kterými správce spolupracuje, na webových stránkách správce, včetně vyznačení jejich polohy na mapě, evidence návštěv třetích osob v prostorách společnosti v rámci preventivních opatření, e.např. prevence šíření epidemie COVID-19;

6 odst. 1 písm. f) RODO za účelem ochrany práv společnosti Yellow Boson S.A., včetně uplatnění případných nároků nebo obrany proti takovým nárokům, zejména uplatnění neuhrazených plateb v rámci vymáhání pohledávek a soudních řízení.

Pokud je to odůvodněno výše uvedeným účelem zpracování, mohou být vaše osobní údaje předány třetím stranám, se kterými správce spolupracuje, jako jsou: poskytovatelé IT systémů, hostingových, cloudových nebo jiných služeb souvisejících s IT systémy a softwarem, subjekty podílející se na údržbě a technickém provozu webových stránek nebo e-mailu správce, kontrole a analýze návštěvnosti webových stránek, správci sociálních sítí používaných správcem, jako jsou např.: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, subjekty poskytující služby společnosti Yellow Boson S.A.: např. účetní, právní, poradenské, marketingové, finanční, účetní, daňové, auditorské, školící, archivační služby apod., provozovatelé poštovních služeb a kurýři, banky při provádění plateb, inkasní společnosti, regionální techničtí a obchodní poradci, obchodní zástupci, subdodavatelé (např. provádějící instalaci fotovoltaických panelů), finanční instituce nabízející klientům společnosti financování nákupu zboží nebo služeb společnosti Yellow Boson S.A.. (banky, leasingové společnosti), jakož i subjektům, které jsou oprávněny získat vaše údaje na základě právních předpisů. Vaše osobní údaje budou zpravidla uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a to po dobu ne kratší, než jakou vyžadují povinnosti uložené správci právními předpisy, nebo do uplynutí promlčecí doby případných nároků, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro správce k určení, uplatnění nebo obraně proti takovým nárokům. S výhradou výše uvedeného se údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovávají v zásadě do odvolání souhlasu nebo do doby, než správce ukončí činnost, ke které se souhlas vztahuje, ledaže by správce měl na jejich dalším zpracování platný právní zájem převažující nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů.

Poskytnutí osobních údajů z vaší strany je povinné v rozsahu vyžadovaném zákonem, ve zbývajícím rozsahu je dobrovolné, i když nezbytné pro dosažení výše uvedených cílů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním, stejně jako na možnost správce zpracovávat údaje na jiném základě. Případné souhlasy laskavě odvolávejte písemně nebo e-mailem na adresu: info@yellowboson.com.

V případech stanovených platnými právními předpisy máte právo kdykoli požádat správce o přístup k obsahu svých osobních údajů, právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu zabývajícímu se ochranou osobních údajů – tj. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů jsou porušována ustanovení ZOOÚ.

Za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni používá správce soubory cookie. Používání webových stránek správce znamená, že na vašem zařízení budou umístěny soubory cookie. Používání webových stránek správce navíc znamená, že souhlasíte se zpracováním elektronicky poskytnutých osobních údajů. Při prvním vstupu na webové stránky budete požádáni o souhlas s používáním souborů cookie správcem. Kdykoli můžete změnit nastavení svého webového prohlížeče nebo mobilního zařízení, včetně nastavení týkajících se souborů cookie, a určit podmínky jejich ukládání a rozsah použití.

Správce používá dva typy souborů cookie:

– výkonnostní soubory cookie (shromažďování informací o tom, jak návštěvníci stránky používají, např. nejčastěji navštěvované stránky nebo chybová hlášení atd.).

– funkční (ukládání uživatelských nastavení, např. jazyka, uděleného souhlasu atd.), jako např.

o cookies google-analytics.com – slouží k poskytování statistik pro webové stránky;

o inspectlet.com cookies – slouží ke zjištění, jak uživatelé používají webové stránky;

o soubory cookie relace – jedná se o dočasné informace uložené v paměti prohlížeče až do ukončení relace, tj. do jejího uzavření.

Webové stránky třetích stran, na které webové stránky správce někdy odkazují, mohou používat i jiné než výše uvedené soubory cookie, zejména ty, které umožňují přihlašování a doručování reklam odpovídajících preferencím a chování uživatele. Takovými soubory cookie jsou např:

– na youtube.com – obsahuje uživatelské preference a počet kliknutí;

– player.vimeo.com a av.vimeo.com – abyste se mohli přihlásit, a soubory cookie umístěné inzerenty za účelem přizpůsobení obsahu a formy reklamy.

Většina webových prohlížečů umožňuje: vymazat soubory cookie z pevného disku počítače (prostřednictvím nastavení prohlížeče), zablokovat všechny odeslané soubory cookie nebo nastavit varování před uložením souboru cookie. Upozorňujeme však, že změna nastavení těchto souborů omezením jejich používání může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách, které je používají, např. tím, že zabrání přihlášení k vašemu e-mailovému účtu. Pokud tato nastavení nezměníte, znamená to, že s používáním souborů cookie souhlasíte.