Na akom princípe funguje tepelné čerpadlo?

Na akom princípe funguje tepelné čerpadlo?
Celý princíp je založený na prírodných zákonoch. Tepelné čerpadlá odoberajú teplo z okolia budovy – zo vzduchu, zeme alebo vody. Teplota sa mení pri zmene stavu – vyparovaní, pri ktorom dochádza k zmene z kvapaliny na plyn, a kondenzácii – zmene z plynu na kvapalinu. Celý tento proces prebieha v kompresore, kde dochádza k zmene tlaku a kde platí, že čím vyšší je tlak, tým rýchlejšie sa kvapalina mení na paru a naopak. Stlačením sa studená para ohrieva. Na zmenu kvapalnej látky na plyn potrebujeme energiu zvonku.

V tepelnom čerpadle vzduch-voda vonkajšia jednotka nasáva vzduch a privádza ho do výmenníka tepla. Zároveň je v ňom kvapalné chladivo, ktoré je chladnejšie ako prichádzajúci vzduch, čo vedie k zmene teploty a začne sa vyparovať. Kompresor prijíma chladivo v plynnom stave a pomocou tlaku zvyšuje jeho teplotu. Teplá para ide do kondenzátora, ktorý túto vyrobenú energiu odovzdáva vykurovaciemu systému domu. Chladivo sa premení späť do kvapalného stavu a celý proces sa opakuje znova.

Ľahšie si to predstavíme pri chladničke, ktorá odoberá teplo z potravín a pomocou výparníka ho odovzdáva von – keď sa dotknete vonkajšej strany chladničky, zahreje sa. Na podobnom princípe funguje aj tepelné čerpadlo.