Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Yellow Boson S.A. informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ul. Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa, nr KRS 0000746465, NIP 5213838356, REGON 381139441. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod adresem: info@yellowboson.com.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane, na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a GDPR w jednym lub większej liczbie wskazanych celów, na które wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie zawartym w zgodzie, chyba że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie innej z tych podstaw (np. zgoda na otrzymywanie newslettera, zapisy na wydarzenia stacjonarne/zdalne organizowane przez Yellow Boson S.A., np. szkolenia, oraz dostarczenie certyfikatów/świadectw uczestnictwa w wydarzeniu);

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dotyczy wyłącznie przypadków zawarcia umowy z Yellow Boson S.A. lub wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), w tym w szczególności świadczenia usług związanych z wysyłką zamówionych towarów, przygotowaniem dokumentów księgowych i celnych, dokonaniem płatności, obsługą reklamacji;

6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub innych ustaw szczególnych (np. wymogi dotyczące homologacji i montażu urządzeń gazowych, wymogi dotyczące archiwizacji dokumentów, obowiązek wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych);

6 ust. 1 lit. a) i f) RDPO w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, oddzwonienia lub załatwienia sprawy, z którą skontaktowałeś się z administratorem, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, czatu na Facebooku lub poczty elektronicznej, w celu prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących (w szczególności wysyłania informacji marketingowych i handlowych o produktach, konkursach, wydarzeniach, szkoleniach itp. Obejmuje to m.in. marketing bezpośredni produktów i usług administratora, w tym za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących (w szczególności przesyłanie informacji marketingowych i handlowych o produktach, konkursach, wydarzeniach, szkoleniach itp.), a także zaproszenia na wydarzenia organizowane przez administratora. ), a także zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora, promocji fan page’a Administratora), świadczenia wsparcia technicznego dla produktów i usług Administratora, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej, np. przy podejmowaniu decyzji o podjęciu współpracy lub przyznaniu limitu kredytowego, a także w celu zabezpieczenia należnych płatności (umowy gwarancyjne i inne prawne formy zabezpieczenia);

Art. 6 ust. 1 pkt. f) RDPO w celach analitycznych i statystycznych zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora, polegającym w szczególności na konieczności przeprowadzania analiz biznesowych i rynkowych, a także zbierania informacji o preferencjach partnerów biznesowych, m.in. w celu rozwoju lub ulepszania dostarczanych produktów i usług, zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania treści na stronie internetowej administratora lub profilu w mediach społecznościowych, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości usunięcia ewentualnych usterek technicznych, sprawdzania i analizowania ruchu na stronie internetowej lub fanpage’u na Facebooku, przygotowywania spersonalizowanych ofert i reklam, wyświetlania na stronie internetowej administratora danych o podmiotach, z którymi współpracuje administrator, w tym wskazywania ich lokalizacji na mapie, rejestrowania wizyt osób trzecich na terenie firmy w ramach działań prewencyjnych, np. np. zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony praw Yellow Boson S.A., w tym dochodzenia wszelkich roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych.


Jeżeli jest to uzasadnione powyższym celem przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z którymi współpracuje administrator, takim jak: dostawcy systemów informatycznych, hostingu, chmury lub innych usług związanych z systemami informatycznymi i oprogramowaniem, podmioty zajmujące się utrzymaniem i techniczną obsługą strony internetowej lub poczty elektronicznej administratora, monitorowaniem i analizą ruchu na stronie internetowej, administratorzy portali społecznościowych, z których korzysta administrator, takich jak. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, podmioty świadczące usługi na rzecz Yellow Boson S.A.: np. usługi księgowe, prawne, konsultingowe, marketingowe, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, szkoleniowe, archiwizacyjne itp, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki przy dokonywaniu płatności, firmy windykacyjne, regionalni doradcy techniczno-handlowi, agenci handlowi, podwykonawcy (np. instalujący panele fotowoltaiczne), instytucje finansowe oferujące klientom spółki finansowanie zakupu towarów lub usług Blue Boson Tech (banki, firmy leasingowe), a także podmioty, które są uprawnione do uzyskania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. Co do zasady Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie krócej niż przez okres wymagany przez obowiązki nałożone na administratora przez przepisy prawa lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne administratorowi do ustalenia, wykonania lub obrony przed takimi roszczeniami. Z zastrzeżeniem powyższego, dane przetwarzane na podstawie zgody będą co do zasady przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zaprzestania przez administratora działalności, której zgoda dotyczy, chyba że administrator będzie miał ważny prawnie uzasadniony interes w ich dalszym przetwarzaniu, który będzie nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyższych celów.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, ani na możliwość przetwarzania danych przez administratora na innej podstawie. Jeśli chcesz wycofać zgodę, zrób to pisemnie lub mailowo na adres: info@yellowboson.com.

W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych w dowolnym momencie, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.


W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, Administrator wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej Administratora oznacza, że na Państwa urządzeniu będą umieszczane pliki cookies. Ponadto korzystanie ze strony internetowej Administratora oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych drogą elektroniczną. Przy pierwszym wejściu na stronę internetową zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na używanie plików cookies przez administratora. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, w tym ustawienia dotyczące plików cookies i określić warunki ich przechowywania oraz zakres ich stosowania.

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

– Wydajnościowe pliki cookies (zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzane strony lub komunikaty o błędach itp.)

– Funkcjonalne pliki cookies (przechowujące ustawienia użytkownika, np. język, udzielone zgody itp.), np.

o pliki cookies google-analytics.com – wykorzystywane do prowadzenia statystyk serwisu;

o Pliki cookies inspectlet.com – wykorzystywane do określenia sposobu korzystania ze strony przez użytkowników;

o cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, tj. do momentu zamknięcia sesji.

Strony internetowe podmiotów trzecich, do których czasami odsyła strona internetowa Administratora, mogą wykorzystywać inne niż wymienione powyżej pliki cookies, w szczególności umożliwiające logowanie i dostarczanie reklam odpowiednich do preferencji i zachowań użytkownika. Do takich plików cookies należą np:

– na youtube.com – zawierają preferencje użytkownika i liczbę kliknięć;

– player.vimeo.com i av.vimeo.com – umożliwiające zalogowanie się; oraz pliki cookies umieszczane przez reklamodawców w celu personalizacji treści i formy reklam.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia: usunięcie plików cookies z dysku twardego komputera (poprzez ustawienia przeglądarki), zablokowanie wysyłania wszystkich plików cookies lub ustawienie ostrzeżenia przed zapisaniem pliku cookies. Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień tych plików poprzez ograniczenie ich stosowania może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych, które je wykorzystują, np. uniemożliwiając zalogowanie się do konta e-mail. Brak zmiany tych ustawień oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies.